Skip Navigation LinksPrinciples

İlkelerimiz

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu olarak ilkelerimiz;

 • Eğitim sistemini Avrupa Birliği standardlarına uygun hale getirmeyi, programlarını Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesine uyumlu kılmayı, ve kendi kendini sürekli yenilemeyi;
 • Hazırlık Okulunu tamamlayan ve bölümlerine geçen öğrencilere;Yabancı Diller Birimi aracılığıylasunduğuderslerleakademik alanda yabancı dilihtiyaçları konusunda yardımcı olmayı;
 • Öğretim dili İngilizce olan  programlara destek olarak sunulan hem Hazırlık Okulu hem de Yabancı Diller Birimi'ndeki deslerin eğitim dili olarak İngilizce kullanmayı; Türkçe Hazırlık Okulu ve Türkçe derslerinde eğitim dili olarak Türkçe kullanmayı; sunulan diğer dillerdeki derslerde de eğitim dili olarak hedef dili kullanmayı;
 • Öğrencilerin programlar arasındaki yatay ve dikey geçişlerinde yasa, tüzük, ve üniversite kurullarında alınan kararlara uyulmasının teminini;
 • Her insan eğitilebilir, öğrenebilir ve gelişebilir ilkesine uygun olarak, öğrencilerin yakın dil becerilerine sahip gruplarda öğrenimlerini sürdürebilmelerine olanak tanımayı;
 • Ders programlarını ve kaynak kitapları öğrenci merkezli, işbirlikli öğrenme, yapılandırmacı eğitim yaklaşımına uygun ve bilgisayar teknolojilerinden yararlanabilecek şekilde düzenlemeyi;
 • Ders programları aracılığıyla beceri, kavram ve yaşama dönük anlayış geliştirmeyi;
 • Bireyselleştirilmiş eğitim programları aracılığıyla esnek ve bireysel farklılıkları dikkate alan programlar uygulamayı;
 • Derslerde kullanılacak kitapları, Diller için Avrupa OrtakÖneriler Çerçevesine ugun kitaplar arasından okul yönetimi ve öğretmenler tarafından öğrenci ve Fakülte/Bölüm ihtiyaçları göz önünde bulundurarak belirlemeyi;
 • Bilginin ezberlenmesi ve hatırlanması yerine, beceriyi, anlamayıve analitik düşünmeyi geliştirmeyi;
 • Ölçme ve değerlendirmelerde testlerin yanısıra alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri (öğrenci ürün dosyası yada süreç odaklı yazma) oluşturmayı;
 • Öğretimde düz anlatım yerine yapılandırmacılığı uygulamayı;
 • Öğretmen, program merkezli, kitap merkezli, ve sınav merkezli öğretim yerine öğrenci merkezli öğretimi hedeflemeyi;
 • Ortalama öğrenci tipi merkezli öğretim yerine bireysel farklılıklara vurgu yapan öğretimi esas almayı;
 • Programları katı bir şekilde değil, esnek bir şekilde uygulamayı;
 • Rekabetçi ve bireysel öğrenme yerine işbirlikli öğrenmeyi desteklemeyi;
 • Tüm programları; bilgisayar çağının gereksinimlerini dikkate alarak ve öğrencilerin bilgisayar becerilerini geliştirmeye ve bunu herhangi bir yabancı dil öğreniminde yaratıcı bir şekilde kullanmaya özendirmeyi;
 • Program ve ders kitaplarında öğrenilen herhangi bir yabancı dilinkültürel, toplumsal ve çevresel konularına yer vermeyi;
 • Yabancı dil eğitimi programlarından muafiyetlerde Fakülte, Bölümler ve Yüksek Okullar'la birlikte ortaklaşa almış oldukları muafiyet kriterlerine uymayı ilke olarak kabul eder.